Huisregels zwembad Wasbeek

HUISREGELS WASBEEK

 

1     DOEL VAN HET REGLEMENT

 

Het reglement is opgesteld om de veiligheid, orde, rust en hygiëne in dit zwembad te waarborgen met als doel voor eenieder een prettig verblijf te verzekeren. Het reglement geldt voor alle bezoekers. Door het kopen van een 11 badenkaart of entreekaartje aanvaardt men de verplichting alle aanwijzingen en voorschriften die door het personeel namens de directie gegeven worden, op te volgen.

 

2     TOEGANG

 

Het zwembad is voor iedereen toegankelijk, echter:

–      kinderen beneden de 7 jaar en kinderen zonder een zwemdiploma uitsluitend onder begeleiding van volwassenen;

–      personen met huidontstekingen, open wonden of besmettelijke ziekten worden niet toegelaten;

–      personen of groepen waarvan blijkt of wordt verwacht dat zij de orde of rust verstoren, kunnen zonder opgaaf van reden de toegang tot en het verblijf in deze sportaccommodatie, inclusief restaurant, worden ontzegd;

–      bij te grote drukte kan het aantal bezoekers worden beperkt;

–      entreebewijzen zijn uitsluitend geldig op de in de dienstregeling vermelde zwemtijden;

–      de hierboven genoemde entreebewijzen zijn niet geldig in ruimten die aan derden verhuurd zijn;

–      dienst- en personeelsruimten zijn niet toegankelijk voor bezoekers.

Het is niet toegestaan de volgende spullen mee te nemen:

–      glaswerk, messen, injectienaalden, dieren en alcoholische dranken.

 

Zwembad Wasbeek beschikt over een camera bewakingssysteem. Indien er redenen voor zijn, kunnen de opname beelden gebruikt worden als bewijsmateriaal.

 

 

3     VERBLIJF

 

Iedere bezoeker moet zich zodanig gedragen dat de orde, veiligheid, rust en hygiëne worden gewaarborgd. Om dit te bewerkstelligen is een aantal gedragsregels gesteld:

–      het aan- en uitkleden en opbergen van kleding, moet geschieden in overeenstemming met de aanwijzingen, die men van onze medewerkers ontvangt;

–      jeugdige personen dienen desgewenst gebruik te maken van de gemeenschappelijke kleedruimtes;

–      ook volwassenen kunnen verwezen worden naar de gemeenschappelijke kleedkamers, wanneer de situatie daarom vraagt;

–      het gelijktijdig door meer dan één persoon gebruik maken van een kleedhokje, douchecel of toilet is verboden;

–      waardevolle artikelen moeten worden geborgen in de daarvoor bestemde kluisjes;

–      voordat men in het water gaat, is men verplicht gebruik te maken van de douches, om de lichaamstemperatuur aan te passen aan de temperatuur van het zwemwater en ter bevordering van de hygiëne;

–      de douches dienen gebruikt te worden om af te spoelen;

–      de perrons rondom de bassins mogen alleen met blote voeten of met speciaal daarvoor bestemd schoeisel worden betreden;

–      papier en ander afval dienen in de daarvoor bestemde bakken te worden gedeponeerd;

–      men dient zich zodanig te gedragen dat overige bezoekers geen overlast ondervinden;

–      het gebruik van geluidsapparatuur is niet toegestaan;

–      toegang tot de bassins is uitsluitend toegestaan in badkleding; dus niet zwemmen in spijkerbroeken en broeken met harde gespen.

–      het gebruik van ballen en ander spelmateriaal kan alleen plaatsvinden in overleg met het toezichthoudend personeel;

–      zonder toestemming van de directie mag door bezoekers geen zweminstructie worden gegeven;

–      eten en drinken zijn uitsluitend toegestaan in de zwemzaal (niet in de entree en kleedzalen).

–      Het is niet toegestaan om alcoholhoudende dranken te nuttigen of in het bezit te hebben in de zwemzaal.

–      Het nuttigen van alcoholhoudende dranken is uitsluitend toegestaan in het sportcafé

–      in het gehele complex is het verboden te roken.

–      het is niet toegestaan foto’s en/of videobeelden te maken in de kleedruimten.

 

 

4     OPENINGSTIJDEN

 

De openstellingregelingen hebben betrekking op het recreatief gebruik van de zwembaden. Per bad zijn in de openstellingsregelingen de openingstijden aangegeven. Openstellingregelingen zijn aan de receptie verkrijgbaar.

 

De directie behoudt zich het recht voor om in bijzondere gevallen de openingstijden te wijzigen en het zwembad geheel of gedeeltelijk te sluiten, zonder terugbetaling van entreegelden. Door middel van de omroepinstallatie wordt het tijdstip aangegeven waarop bezoekers het bad dienen te verlaten.

 

 

5     GEBRUIK VAN DE ZWEMBASSINS

 

Om in diep water (vanaf 1.40 m) te worden toegelaten moet men voldoende zwemvaardigheid bezitten. Er mag alleen in bassins gezwommen worden die op het moment opengesteld zijn voor publiek. In ondiep water (tot 1.40 m) mag niet van de bassinrand gedoken worden; Kinderen met zwemvleugeltjes en zonder diploma onder begeleiding. Ook vóór de scheidingslijn!

Kinderen die niet kunnen zwemmen moeten altijd binnen handbereik blijven van ouder(s) en/of begeleider.

 

 

 

 

 

6     GEBRUIK VAN DE GLIJBANENEN/ATTRACTIES/SPELMATERIALEN

 

De glijbaan is alleen toegankelijk als de waterstroom in werking is en het hekwerk en de trap is geopend. Stroomt er geen water over de glijbaan, is het kettinkje bevestigd op de trap en is tevens het hekwerk gesloten naast het bassin, dan is deze buiten werking. Het staan, springen, lopen en buik- glijden van en op de glijbanen is niet toegestaan. Het gebruik dient te geschieden volgens de aanwijzingen bij de glijbaan.

 

Het gebruik van spelmaterialen in overleg met het toezichthoudend personeel.

 

Gebruik van overige attracties dient te geschieden volgens de bij de attractie aangegeven gebruiksaanwijzing.

 

7    FOTOGRAFIE

Zwembad Wasbeek wil juist dat de ‘het plezier’ in het zwembad, gedeeld en uitgedragen wordt door de bezoeker. Ook via social media. Echter is er voor het fotograferen in het zwembad een aantal regels opgesteld:

–      er mogen geen foto’s worden gemaakt in de kleedhokjes en in de grote,
gemeenschappelijke kleedruimtes;
–      fotograferen in de zwemzaal is toegestaan voor het maken van
familiekiekjes, bekenden etc.;
–      onbekende personen mogen niet gefotografeerd worden, uitsluitend na
toestemming van de betrokkene(n);
–      actiecamera’s (bijvoorbeeld GoPro) en onderwatercamera’s mogen niet
gebruikt worden om onderwater te filmen of te fotograferen.

 

8    AANSPRAKELIJKHEID

Het bezoek aan deze sportaccommodatie geschiedt geheel voor eigen risico. De directie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen, ontvreemding en beschadiging aan eigendommen van bezoekers, noch in het water, noch in de garderobe en/of elders in de accommodatie, parkeerterrein of rijwielstalling. Men is verplicht in deze accommodatie gevonden voorwerpen aan de kassa af te geven.

Bezoekers door wier toedoen schade aan eigendommen van deze sportaccommodatie wordt toegebracht, worden wettelijk aansprakelijk gesteld.

 

 

9     NALEVING REGLEMENT

 

Onze medewerkers zien toe op de naleving van dit reglement. Bezoekers zijn verplicht hun aanwijzingen direct op te volgen. Bij verenigingszwemmen, wedstrijden en overige evenementen is het bestuur van de betreffende vereniging, resp. zijn de organisatoren van bedoelde evenementen verantwoordelijk voor de naleving van dit reglement en dienen zij de aanwijzingen van het dienstdoende personeel op te volgen.

 

10   WEIGERING, DAN WEL VERWIJDERING

 

In de volgende gevallen kan de toegang worden ontzegd:

–      Bij het niet naleven van instructies door de medewerkers gegeven

–      Bij het niet naleven van het huishoudelijk reglement

–      Indien de bezoeker onder invloed van alcohol of drugs verkeert

 

11   WAARDEVOLLE TIPS

 

Laat geld, sieraden en andere waardevolle artikelen thuis. Is dit niet mogelijk, maak dan gebruik van de opbergmogelijkheden in de kluisjes bij de kleedruimtes of van de kleine kluisjes op de zwemzaal (lees voor het gebruik eerst de gebruiksaanwijzingen). Beschouw deze accommodatie als een verlengstuk van uw huiskamer.

Onze medewerkers staan te allen tijde open voor uw vragen en/of suggesties. Mocht u tegen situaties aanlopen die u als vreemd of hinderlijk ervaart, dan horen wij dit graag van u en zijn wij steeds bereid om deze toe te lichten en/of deze zo mogelijk op te lossen.

 

 

12   KLACHTEN

 

Mocht u, ondanks ons streven om uw verblijf hier zo aangenaam mogelijk te maken, toch een klacht hebben, dan kunt u terecht bij de directie van deze accommodatie. Klachten kunnen gemaild worden naar: info@stiwa.nl.

 

N.B.: de directie is bevoegd om in afwijking van dit reglement naar bevind van zaken te handelen.