Privacy Statement

Bescherming van persoonsgegevens

Wij hechten veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. De meeste informatie is op of via de site beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen evenwel, kan u evenwel persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de nieuwe privacywet, de AVG.

Wij geven u daarbij de volgende garanties :

 • Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening on line te realiseren
 • De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling
 • Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden van derden aangewend
 • Wij treffen de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens
 • U heeft recht op inzage van de informatie die wij van u hebben en u heeft recht op een verzoek om deze informatie te wissen, mits hierdoor onze dienstverlening aan u als klant niet in het geding is.

 

Cookieverklaring

Wat is een cookie?

We maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flashapplicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. U kunt deze bestanden desgewenst zelf van uw computer verwijderen.

 

Analytische cookies

Analytische cookies worden gebruikt om te kunnen we zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt bekeken. Op deze manier kunnen we onze dienst(en) zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

 

Google Analytics

We gebruiken de ‘Analytics’ dienst van het Amerikaanse bedrijf Google. Via onze website wordt een cookie geplaatst van Google. Op deze manier kunnen we bijhouden en rapportages krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Google anonimiseert de verzamelde informatie zo veel mogelijk. Uw IP-adres wordt niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Op deze manier is er sprake van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

 

Sociale netwerken

We hebben op onze website buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. De buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Met deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Deze partijen anonimiseren de verzamelde informatie zo veel mogelijk. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Op deze manier is er sprake van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

 

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Onze contactgegevens vindt u op onze contactpagina. We kunnen u vragen om zich te identificeren, dit doen we om misbruik te voorkomen. Wanneer u inzage wilt in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, vragen wij u een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terugvinden in de instellingen van uw browser.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.”

 

Meer informatie over Cookies

Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:

Your Online Choices: A guide to online behavioural advertising

Consumentenbond: Privacy op het internet

Consumentenbond: Cookies verwijderen

 

Privacyreglement Stiwa Exploitatie en Beheer

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Cookie: een klein bestand dat via een internetsite op (het IP-adres van) uw computer wordt geplaatst en informatie over uw bezoek aan de Stiwa Exploitatie en Beheer internetsite registreert;

Reglement: dit privacyreglement;

Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

 

1. Toelichting op het Reglement

Stiwa Exploitatie en Beheer mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Stiwa Exploitatie en Beheer de plicht om haar klanten:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Stiwa Exploitatie en Beheer worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Stiwa Exploitatie en Beheer vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft Stiwa Exploitatie en Beheer in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Stiwa Exploitatie en Beheer expliciet om uw toestemming moet vragen.

2. De persoonsgegevens die Stiwa Exploitatie en Beheer gebruikt en het doel van het gebruik

Stiwa Exploitatie en Beheer verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u klant wordt of bent van Stiwa Exploitatie en Beheer (als u bijvoorbeeld een vereniging bent die gebruik maakt van een locatie van Stiwa Exploitatie en Beheer of een meerbadenkaart of zwemles koopt), de website bezoekt, een werknemer van Stiwa Exploitatie en Beheer bent, zich aanmeldt voor nieuwsbrieven van Stiwa Exploitatie en Beheer of via het contactformulier contact met ons opneemt. Stiwa Exploitatie en Beheer verzamelt uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum. Van medewerkers verzamelen we ook het BSN-nummer en een kopie ID-bewijs. Op de locaties van Stiwa Exploitatie en Beheer wordt gebruik gemaakt van cameratoezicht met respect voor uw privacy. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • de overeenkomst die klanten met Stiwa Exploitatie en Beheer sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • onze dienstverlening te kunnen leveren;
 • onze verplichtingen als werkgever na te komen;
 • klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.

IP-adressen/cookies
Stiwa Exploitatie en Beheer houdt IP-adressen bij van (potentiele) klanten die de website bezoeken. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • te registreren welke internetsite/internetpagina’s u bezoekt;
 • de functionaliteit en de inhoud van de website verbeteren;
 • bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen (potentiele) klanten zich interesseren;
 • ervoor te zorgen dat u niet steeds dezelfde informatie ontvangt;
 • het productaanbod te verbeteren;
 • de website te beveiligen en websitebezoekers die op een blacklist staan te weigeren.

Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies
Als u onze website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waardoor we aan de hand van uw IP-adres bepaalde informatie kunnen bijhouden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om informatie over hoe vaak u onze website bezoekt en voor welke onderwerpen u zich interesseert. Zie voor meer informatie ons cookiebeleid op de website.

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Stiwa Exploitatie en Beheer verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Stiwa Exploitatie en Beheer-organisatie, tenzij:

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Stiwa Exploitatie en Beheer met u heeft gesloten;
 • u daarvoor toestemming heeft gegeven.

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

 • Stiwa Exploitatie en Beheer verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
 • uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor Stiwa Exploitatie en Beheer worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door Stiwa Exploitatie en Beheer beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:
 • uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor Stiwa Exploitatie en Beheer om in te loggen in het digitale systeem.
 • de personen werkzaam voor Stiwa Exploitatie en Beheer hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Stiwa Exploitatie en Beheer verstrekte persoonsgegevens;
 • Stiwa Exploitatie en Beheer heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
 • uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Stiwa Exploitatie en Beheer hanteert een termijn van drie jaar na de laatste aankoop/bestelling/factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Stiwa Exploitatie en Beheer zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5. Uw rechten als betrokkene

 • recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel;
 • inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten;
 • het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van u bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie;
 • het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

 

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per email aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van Stiwa Exploitatie en Beheer. E-mail ons op info@stiwa.nl.

Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met Stiwa Exploitatie en Beheer opnemen en probeert Stiwa Exploitatie en Beheer er samen met u uit te komen.

 

Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt u schriftelijk contact met ons opnemen.

Uiteraard zal Stiwa Exploitatie en Beheer ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

 

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Stiwa Exploitatie en Beheer.

Privacyreglement Stiwa Exploitatie en Beheer, versie april 2018